Source Information:


Jingju tianzi hui 淨居天子會 (T0310[4])


Associated Sutra

Witnesses (10)

Manuscript (10)

 • CN LM20 1519 09 04

  Notes

  = Taishō vol XI 89b3–4. Lüshun Museum collection 旅順博物館

 • CN LM20 1517 002*4

  Notes

  = Taishō vol XI 88c26–28. Lüshun Museum collection 旅順博物館

 • CN LM20 1462 10 01

  Notes

  = Taishō vol XI 88c23–89a6. Lüshun Museum collection 旅順博物館

 • CN LM20 1462 33 01

  Notes

  = Taishō vol XI 88c13–18. Lüshun Museum collection 旅順博物館

 • CN LM20 1457 08 01

  Notes

  = Taishō vol XI 88c6–12. Lüshun Museum collection 旅順博物館

 • CN LM20 1492 11 04

  Notes

  = Taishō vol XI 88b18–21. Lüshun Museum collection 旅順博物館

 • CN LM20 1462 35 04

  Notes

  = Taishō vol XI 80c17–24. Lüshun Museum collection 旅順博物館

 • Dingbo 定博 1(《Gancang 甘藏》06-287下 至 288下)

  Notes

  = Taishō vol XI 83b15–84a22

 • Nanatsudera issaikyō
 • Shōgozō

Notes

Taishō vol XI 80c13–91b28

Suggest an edit to this source