Source Information:


Shengman shizihou yisheng dafangbian fangguang jing 勝鬘師子吼一乘大方便方廣經 (T0353)


Witnesses (28)

Manuscript (28)

 • DE Ch 1307c

  Notes

  = Taishō vol XII 221b9-11

 • DE Ch 1307d

  Notes

  = Taishō vol XII 221a22-25

 • DE Ch 1307b

  Notes

  = Taishō vol XII 220c21-26

 • DE Ch 1307a

  Notes

  = Taishō vol XII 220a6-15

 • DE Ch 3755r

  Notes

  = Taishō vol XII 219a19-24

 • DE Ch 2725

  Notes

  = Taishō vol XII 219a16-18

 • CN LM20 1519 10 07

  Notes

  = Taishō vol XII 222c6-11. Lüshun Museum collection 旅順博物館

 • CN LM20 1496 33 02

  Notes

  = Taishō vol XII 222b16-19. Lüshun Museum collection 旅順博物館

 • CN LM20 1500 34 06

  Notes

  = Taishō vol XII 221b19-21. Lüshun Museum collection 旅順博物館

 • CN LM20 1488 04 03

  Notes

  = Taishō vol XII 219b7-15. Lüshun Museum collection 旅順博物館

 • CN LM20 1519 10 06

  Notes

  = Taishō vol XII 218b6-10. Lüshun Museum collection 旅順博物館

 • Дх3850

  Notes

  = Taishō vol XII 223a18-26

 • BD 9744

  Notes

  = Taishō vol XII 221c3-222a15

 • BD 10485

  Notes

  = Taishō vol XII 221c3-7

 • BD 8185

  Notes

  = Taishō vol XII 220c13-222b3

 • BD 7002

  Notes

  = Taishō vol XII 220a18-b24

 • Дх2896

  Notes

  = Taishō vol XII 219c9-15

 • Stein 2771

  Notes

  = Taishō vol XII 219a22-223b14

 • BD 1612

  Notes

  = Taishō vol XII 218c23-223b14

 • BD 9734

  Notes

  = Taishō vol XII 218c16-24

 • BD 6696

  Notes

  = Taishō vol XII 218c5-223b10

 • Stein 1027

  Notes

  = Taishō vol XII 218c2-223b15

 • Stein 992

  Notes

  = Taishō vol XII 217c9-223b14

 • Pelliot Chn 5028 (15)

  Notes

  = Taishō vol XII 217c7-11

 • Stein 2526

  Notes

  = Taishō vol XII 217a3-219c22

 • BD 2710

  Notes

  = Taishō vol XII 217a3-218a11

 • 散5[6]

  Notes

  = Taishō vol XII 217a3-8

 • Ch/U 7489r (T II S 32)

  Notes

  = Taishō vol XII 219a16–18

Notes

Taishō vol XII 217a2-223b17

Suggest an edit to this source