Study Information:


Cui Hongfen 崔红芬. 2013. “Yingcang Xixia wen Da baoji jing yishi yanjiu” 英藏西夏文《大宝积经》译释研究. Xixia xue 西夏学 2: 81–89.Suggest an edit to this study