Sutra Information:


28 Vīradattagr̥hapatiparipr̥cchā

Tibetan Sources (1)

 1. Khyim bdag dpas byin gyis zhus pa (D72)

  Witnesses (3)

  Woodblock Print (1)

  Manuscript (2)

  • IOL Tib J 185

   Notes

   Poussin cat. p. 67, Tōyō Bunko cat. II. 119–121; see here

  • IOL Tib J 184

   Notes

   Poussin cat. p. 67, Tōyō Bunko cat. II.118–119; see here

  Traditional Bibliographic Attestations (4)

  • Colophon. Derge print: Jinamitra, Dānaśīla, and Ye shes sde. For colophons, visit the rKTs webpage.
  • ’Phang thang ma 15: London Tib 184-185
  • Mahāvyutpatti 1407: Vīradattagr̥hapatiparipr̥cchā = khyim bdag dpas byin gyis zhus pa.
  • Ldan kar ma 52: ’phags pa khyim bdag dpas byin gyis zhus pa / 300 ślo ka / 1 bam po.

Chinese Sources (3)

 1. Qinshou zhangzhe hui 勤授長者會 (T0310[28])

  Translations (1)

  Traditional Bibliographic Attestations (1)

  • Chinese Buddhist Canonical Attributions database CBC@: Bodhiruci (full entry and CBC@ coming soon).

  Variant Titles (2)

  • 勇猛授長者所問

   Notes

   543a17-18

  • 菩薩瑜伽師地

   Notes

   543a17-18

  Notes

  Taishō vol XI 540a23–543a22

 2. Pusa xiuxing jing 菩薩修行經 (T0330)

  Traditional Bibliographic Attestations (2)

  • Chinese Buddhist Canonical Attributions database CBC@: See full entry here.
  • DZKZM 399c21-22: 一名威施長者所問菩薩經一名長者修行經甘露年 in Luoyang. 399c25-26: 修行長者經一卷威施長者所問菩薩 (Song, Yuan, Ming add 行) 修行經一名菩薩修行經右晋惠帝河内沙門白法祖譯. A.D. 290-306. Thus attributed to Po Fazu 白法祖.

  Modern Catalogue Info (2)

  • Nanjio 389
  • Korean 369
 3. Wuweishou souwen dasheng jing 無畏授所問大乘經 (T0331)

  Traditional Bibliographic Attestations (1)

  • Taishō byline T0331 (XII) 66a27: *Dānapāla (Shihu 施護) (Song 宋 dynasty) in 1016 (大中祥符九年)

  Modern Catalogue Info (2)

  • Nanjio 947
  • Korean 1468

Translations (1)

Quotations

Titles (1)

 • 阿唎二合亜尾囉二合怛達八哩二合巴哩赤三合

  Notes

  至 185b20-21

Suggest an edit to this sutra